O Concello das Neves moviliza todos os seus recursos para extremar a seguridade, limpeza e hixiene na volta ás aulas

Representantes de centros educativos das Neves participaron nunha reunión convocada polo Goberno local, presidida polo alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, acompañado pola concelleira de Ensino, Pilar Gonzalez Casas, para poñer en común as medidas a tomar neste comezo de curso, marcado pola COVID-19, e establecer a colaboración do Concello ante a “falla de instrucións por parte da Xunta, a día de hoxe”.

Transporte público

Os docentes amosaron a súa precupación ante o comezo das clases -que xa están en marcha na nova Escola Infantil da Galiña Azul- e que empezarán o vindeiro día 10 no CEIP Marquesa do Pazo da Mercé e o 16 no instituto.

Un dos problemas más serios é o do transporte público, especialmente no que atangue ao Instituto, ao que os buses chegan as 08:20 h.cuarenta minutos antes da apertura do centro. Para tentar “axustar o máximo posible a hora de chegada dos autocares co inicio das clases”, o alcalde terá esta vindeira semana unha reunión cos responsbles da nova empresa adxudicataria do transporte.

Entradas e saídas e uso das instalacións dos centros

Polo que se refire ao CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, o Concello comprométese enviará unha persoa encargada da súa apertura e de que o acceso e as saídas sexan graduiais, para evitar amoreamentos. Tamén dende o Concello haberá un control da chegada das alumnas e alumnos en vehículos particulares e do tráfico na zona coincidindo co inicio e remate das clases.

No mesmo centro, hai unha aula, a de 5ª curso, con 25 alumnas e alumnos que non pode ‘desdobrarse’ por falla de persoal, aínda que sí sería posible habilitar dúas clases porque hai espazo para facelo. O Goberno municipal solicitará de Educación que aumente o número de profesores e, no caso de que non se atenda esta solicitude, facilitar o cambio dos estudantes a un espazo más amplo no que sexa posible manter a separación de seguridade.

Limpeza e desinfección

No relativo á limpeza dos centros,o Concello xa limpou o exterior do CEIP Marquesa do Pazo da Mercé; na Escola de Educación Infantil de Rubiós, o xardín, xardineiras de entrada, areeiros aparcadoiros e accesos e, estos días, estase a levar a cabo unha limpeza integral no interior da Escola de Taboexa e do mesmo CEIP.

A esta medida sumarase o incremento da hixienizazación, nas propias unitarias, a todos os días da semana para o cal o Concello aumentará as horas de traballo da empresa concesionaria deste servizo, con protocolos distintos en cada nivel educativo. Así mesmo, establecerase unha ‘folla de seguimento’ da hixiene e mantemento dos baños.

Polo que ten que ver coa ‘desinfección’, “traballo pouco definido a día de hoxe e imposto aos concellos pola Xunta”, o alcalde manifestou que o Concello das Neves está disposto a facerse cargo do mesmo, “por responsabilidade”, pero sen deixar de esixir á Xunta que asuma as súas competencias ou os gastos derivados das mesmas.

No CEIP será necesaria unha persoa durante todo o horario lectivo e no caso das escolas unitarias, terán garantido este servizo ao longo do día. Polo que se refire á nova Escola Infantil da ‘Galiña Azul’ a súa directora amosou a necesidade de desinfectar “decote” os espazos e os xoguetes e obxectos usados polos cativos.

Continxencias, clases on line e axudas

Na xuntanza, os responsábeis de todos os centros sinalaron que adiantarán o seu Plan de Adaptación á COVID e o Plan de Continxencia para a ensinanza non presencial, no caso de ter que producirse esta.

Neste aspecto, o Concello comprometeuse a  esixir á Xunta a extensión da Fibra óptica a todo o rural e seguir colaborando cos centros na entrega, en man, na casa das alumnas e alumnos do material e libros que deixaran nos centros, como xa se fixera no período de confinamento.

As directoras e directores dos centros quedaron encargados de comunicar ao Concello os casos que poida haber de familias con problemas económicos para asumir a compra de máscaras para os seus filos e fillas.