Gondomar solicita á Xunta a adecuación dos seus caminos á lei de incendios

O Concello de Gondomar presentou ante a Xunta de Galicia unha solicitude para adecuar caminos e pistas municipais á lei de prevención e defensa contra os incendios forestais e garantir a súa limpeza atendendo as medidas de seguridade establecidas para previr a propagación dos lumes.

Concretamente dende a Concellería de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica seleccionáronse un total de 21 camiños, que suman entorno aos 10 quilómetros de terreo abranguendo prácticamente todas as parroquias do municipio.

A elección destes camiños atenden a criterios de seguridade e de creación de faixas de descontinuidade na biomasa vexetal con fin de protexer os núcleos de pobación. Ademáis va loráronse aquelas zonas nas que a continui dade da masa arbórea era perigosa en caso de lumes forestais.

Esta petición tramítase ao amparo do convenio entre Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA (Servicios Agrarios Gallegos S.A) e que contempla a preparación de camiños municipais e a limpeza subisidiaria da súa superficie incluída na rede terciaria de faixa de xestión de biomasa.