A Confederación Miño-Sil investiu máis de 2.832.000€ en limpeza e restauración de leitos no ano 2020

Actuouse en máis de 316 km de leitos

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, investiu 2.832.800€ en actuacións de conservación do Dominio Público Hidráulico nas provincias de Lugo, Ourense, Pontevedra, Zamora e León, ao longo do ano 2020.

Traballouse en máis de 316 quilómetros de leitos da Demarcación Miño-Sil, o que supón un incremento do 56% en relación ao 2019, ano no que se actuou en 203 km.

Coas actuacións executadas mellórase o funcionamento natural do río, amortecendo o efecto dos procesos hidrolóxicos e aumentando a súa heteroxeneidade e grao de naturalidade.

En cando ás técnicas empregadas na execución, prestouse máximo respecto á contorna, sendo fundamental a súa integración co funcionamento ecolóxico do río e coa paisaxe fluvial. Por outra banda e en leste mesmo sentido, nos traballos de estabilización de marxes aplicáronse técnicas de bioingeniería, empregando biorrollos e mantas biodegradables, estaquillado con especies vexetais do lugar, plantación de frondosas ou sementa de gramíneas e leguminosas, especies que enraízan con facilidade e facilitan a estabilización.

Os traballos realizados enmárcanse nos contratos que o organismo de conca programa cada ano para levar a cabo o acondicionamento, conservación, restauración hidrolóxico-forestal e mellora da conectividade dos leitos da demarcación do Miño-Sil.

“As actuacións de conservación, restauración e rehabilitación do dominio público hidráulico son sempre necesarias e imprescindibles para o bo estado dos nosos leitos, aínda que, en anos de abundantes choivas está necesidade faise máis patente, xa que isto provoca aumento de caudal, chans incapaces de filtrar máis auga, inundacións, debilitación do terreo e arrastres de maleza dentro da sección hidráulica dos leitos, minguando así a súa natural capacidade de desaugadoiro e a calidade das súas augas. Grazas aos labores executados se atenúan os efectos dos temporais que cada vez son máis recorrentes, por efecto do cambio climático” ha explicado o presidente.

Responsabilidade na limpeza dos leitos urbanos

“A CHMS colaborou cos Concellos que solicitaron e demostraron a necesidade e a falta de medios, aínda que, esta é unha responsabilidade da Administración competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo (artigo 28.4 da Lei 10/2001, do 5 de xullo, que aproba ou Plan Hidrolóxico Nacional, ademais da súa interpretación polo Tribunal Supremo en senténciaa nº 1962/2017, do 13 de decembro)”, concluíu Quiroga.