Redondela continúa co proceso para regular a participación cidadá na vida municipal

A Concellería de Participación Cidadá do Concello de Redondela que xestiona Susana Couñago, vén de anunciar a apertura do prazo de exposición pública do Regulamento dos Consellos Municipais Parroquiais. A veciñanza e colectivos terán ata o 18 de marzo para achegar as súas propostas e alegacións a dito Regulamento.

Para a realización de alegacións pode utilizarse o modelo de instancia xeral dispoñible na sede electrónica do Concello. As entidades e colectivos deben presentar as alegacións a través da Sede Electrónica, mentres que a veciñanza poden realizar dito trámite a través da sede electrónica ou presentando o escrito no rexistro xeral do Concello.

A Concellería de Participación Cidadá anima a toda á veciñanza e entidades das parroquias “a que realicen as alegacións que teñan por convinte, modo de dar efectividade ao principio de participación nas cuestións ou materias que afectan a toda a cidadanía”.

O regulamento xa comezara a elaborarse durante o anterior mandato no que gobernaba Partido Popular quen optou por non seguir coa súa tramitación para que fose aprobado.

Na páxina web do Concello (http://redondela.gal/gl/regulamento) está a disposición da cidadanía, para a súa consulta, a nova proposta de regulamento e as emendas presentadas ata agora polos BNG e PSOE.

Por outra banda, a Concellería sinala que se están levando a cabo reunións informativas “con todas as asociacións das distintas parroquias nas que se procede a explicar da composición do Consello Parroquial e o de do pasos a seguir e documentación a presentar para formar parte formar parte dos mesmos”.