En tempos difíciles, Mos ampara aos seus autónomos

O Goberno de Mos presentou en comisión informativa unha serie de medidas para apoiar aos autónomos, aos que consideran un pilar fundamental para a economía do municipio.

É xeralizada a preocupación que existe no ámbito administrativo local sobre a falta de instrumentos legais dos que dispoñen as entidades locais para, dende un punto de vista fiscal, poder paliar os efectos económicos para a poboación en xeral e para os profesionais e traballadores autónomos.

Entenden desde Mos que o actual contexto da COVID-19, cos rebrotes que se están a producir e as medidas de peche, suspensión e redución de actividades,  esixe ter en conta as dificultades polas que atravesan as  empresas, profesionais e autónomos que por circunstancias alleas a aqueles se ben obrigados a limitar o mesmo paralizar a súas actividades. Pois ben, en dito contexto, resulta preciso, para evitar o peche definitivo de moitas destas actividades, contribuír ao seu mantemento ou supervivencia reducindo a presión fiscal.

Por este motivo o goberno local presentou onte a decisión de establecer a ELIMINACIÓN DA TASA DE VENTA AMBULANTE, instalación de postos, barracas, casetas de vendas, espectáculos, atraccións ou recreo situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulante e rodaxe cinematográfico.

Ademais presenta unha moción que será debatida no pleno do próximo luns 28 solicitando o apoio da oposión para solicitarlle ao goberbo central as seguintes medidas:

  • A exencións ou bonificación no pago do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) relacionados co exercicio de actividades económicas durante o tempo que estean suspendidas, non autorizadas ou afectadas gravemente.
  • A exención ou bonificación no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica  (IVTM) para aqueles vehículos de carácter industrial, ante a imposibilidade de desenvolver a súa actividade por orde das autoridades administrativas ou sanitarias.

Dende o Concello de Mos, xa se puxeron en marcha fai meses, diferentes medidas fiscais e tributarias para axudar a este colectivo; como por exemplo: adaptar o Calendario fiscal ampliando o prazo de cobranza para o IVTM, a derrogación  de ordenanzas tales como as tasas das terrazas en vía publica, esención tasas por expedición de documentos administrativos, etc.