O Concello de Arbo adxudica o contrato do Servizo de recollida e tratamento de residuos

O importe do contrato ascende 39.974,24 € (IVE 10% incluído) cunha duuración de dous anos de duración inicial do contrato

O Concello de Arbo sacaba a concurso, a través da plataforma de contratación do Estado, o contrato do Servizo de recollida e transporte de fluxos recollidos selectivamente de envases lixeiros, papel/cartón e a recollida de residuos especiais e/ou voluminosos, así como o tratamento dos residuos almacenados no Punto Limpo do Concello de Arbo, por un importe de 39.974,24 €  (IVE 10% incluído) por dous anos de duración inicial do contrato.

Pola Xunta de Goberno Local de data 10 de decembro de 2020, e tras a realización de todos os trámites de valoración e informes correspondentes adxudicabase o servizo de recollida, transporte e tratamento de residuos

Este Concello tiña a necesidade de contratar o Servizo de recollida e transporte de fluxo recollidos selectivamente de envases lixeiros, papel/artón e a recollida de resiudo espeicais e/ou voluminosos, así como o tratamento dos residuos almacendas  no Punto Limpo do Concello de Arbo, tras finalizar o anterior contrato. Sendo o motivo da contratación é lograr unha adecuada, eficaz e eficiente prestación deste servizos, dando así cumprimento ao establecido no artigo 26. 1) a da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases do Réxime Local, que enumera a recollida de lixo como un servizo que deben prestar todos os concellos, e normativa sectorial tanto estatal como autonómica.