O Ministerio de Inclusión flexibiliza o acceso da hostalaría á prestación extraordinaria por suspensión de actividade

Aqueles que non realicen servizo a domicilio ou de recollida en local poderán presentar unha declaración responsable para solicitar esta prestación. Tanto se realizan estas actividades coma se non, poden solicitar a prestación compatible coa actividade se teñen unha caída da facturación do 75% respecto ao ano pasado

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións adoptou un criterio, a través da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, polo que flexibiliza o acceso á prestación extraordinaria por suspensión temporal da actividade para traballadores autónomos (detallada no artigo 13 do RDL 30/20202).

O artigo 13 da Real Decreto-Lei, no que se decretaron as axudas aos autónomos e que foi acordado coas principais asociacións de autónomos, indica entre os requisitos para o acceso a esta prestación que os traballadores autónomos estean “afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19”.

Co criterio, especifícase que os hostaleiros que non realicen servizo a domicilio ou de recollida en local poderán presentar unha declaración responsable para acceder a esta prestación. Esta ampliación prodúcese despois de que nalgúns territorios suspendeuse a actividade da restauración, salvo no servizo a domicilio, co obxectivo de mitigar a propagación da COVID-19.
A contía desta prestación é o 50 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida, unha cantidade que se incrementa un 20 % se o traballador autónomo é membro dunha familia numerosa, ou do 40 % se convive con parentes de primeiro grao con dereito a esta prestación. Ademais, queda exonerado de pagar as cotas pero o período cóntalle como cotizado.

Os traballadores autónomos, tanto se realizan actividade a domicilio coma se non, poden solicitar a prestación compatible coa actividade se rexistran unha caída de facturación do 75% respecto ao último trimestre do ano pasado ou do 50 % en relación co primeiro trimestre de 2020 segundo resulte de aplicación a disposición adicional cuarta ou o artigo 13.2 do RDL 30/2020.

O pasado 30 de outubro, a Seguridade Social abonou 234,21 millóns de euros a máis de 256.000 traballadores autónomos aos que lles foi recoñecida algunha das prestacións postas en marcha para paliar a situación deste colectivo como consecuencia da pandemia da COVID-19. Deles, case 15.000 foron beneficiarios da prestación por suspensión temporal da actividade.
En outubro, rexistráronse de media 3,265 millóns de afiliados á Seguridade Social no Réxime de Autónomos, 1.816 máis que en setembro. Con este aumento superouse a cifra marcada en febreiro, antes da pandemia.